You are currently viewing ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล”

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล”

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้

          ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น กลไกสำคัญคือบุคลากรที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน และเพื่อให้การพัฒนามีศักยภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการที่จะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองคลังจึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล