previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ " ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม…

ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ ปี 2565

อาทิตย์เคลื่อน เลื่อนลอย คอยให้ค่ำเปรียบเหมือนคำ ว่า "เกษียณ" เวียนมาถึงเมื่อผลงาน ผ่านพ้นไป ให้คำนึงความลึกซึ้ง จึงอาวรณ์ ก่อนอำลาเคยคู่เคียง เพียงร่วมงาน เหมือนบ้านใหญ่เมื่อจากไป ให้คิดถึง คะนึงหาตลอดปี ตลอดไป…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา…
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน