QR Code ตรวจสอบเงิน (New)
QR Code One Account One Person
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2565
แนวปฏิบัติการยืมเงินรายได้_1
สลิปเงินเดือน_กองคลัง
ว.2574 การแจ้งเปลี่ยนธนาคารและเลขที่บัญชีธน
ว.2575 การแจ้งเปลี่ยนธนาคารและเลขที่บัญชีธน
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง"

       กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607…

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ…

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ " ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม…