คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

นางกชพรรณ ผลศรัทธา

คู่มือการปฏิบัติงาน

การบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางกชพรรณ ผลศรัทธา

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเบิกเงินสดชดเชยเงินทดรอง
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวจุรีรัตน์  สุนาโนรินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน

การยืมเงินจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวจุรีรัตน์  สุนาโนรินทร์

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดินและช้าราชการบำนาญ

นางดวงสมร  หงษ์โต

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางดวงสมร  หงษ์โต

คู่มือการปฏิบัติงาน

บัญชีด้านสินทรัพย์ถาวร

 

 

นางสาวสุปราณี เปียแย้ม

รายงานการวิเคราะห์

ข้อมูลครุภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

 

นางสาวสุปราณี เปียแย้ม