กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

อาคารบริหาร ชั้น 3 เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2504-7092, 0-2504-7093, 0-2504-7094
โทรสาร : 0-2982-9751