นางลัดดา เพิ่มประยูร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกชพรรณ ผลศรัทธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7094
Email : areephan.pho@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานกองคลัง
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

          งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานเลขานุการ งานประชุม งานแผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานผลิตสำเนาเอกสาร ให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกกองคลัง

นายรณรงค์ ดิษฐเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ปกส.)

โทรศัพท์ : 0-2504-7094
Email : ronrong.dis@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. ควบคุมและจองงบประมาณและจัดทำใบเบิกของกองคลัง
2. ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวสายฝน เทียนทอง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7092
Email : sayfon.thi@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. จัดทำใบรับรองผ่านสิทธิรักษาค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด
2. จัดทำหนังสือผ่านสวัสดิการสงเคราะห์

นางสาวพรนภา สิริเวชพันธุ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7092
Email : pornnapar.sir@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. ควบคุมจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2. ควบคุมและตรวจสอบแฟ้ม ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม

นางสาวรจนา นนทศรี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7092
Email : rojana.non@stou.ac.th
ภาระงาน : รับเอกสารการเบิกจ่ายของกองคลัง

นายไพรัตน์ เพียกขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7097
Email : pairat.pea@stou.ac.th
ภาระงาน : บันทึกบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้ ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก/เงินโครงการพิเศษลักษณะพึ่งพาตนเอง

           งานบัญชี  มีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมใบสำคัญจ่าย และเอกสารอื่นๆ อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ เอกสารการรับเงินมาบันทึกบัญชี เพื่อประมวลผลจัดทำรายงานการเงินอันแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้คำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุปราณี เปียแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7096
Email : supranee.pue@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรจากเงินนอกงบประมาณ และต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

นางสาวบัณฑิตา สุมาลกันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7096
Email : bantita.sum@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฎิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และกองทุนเงินสะสมสมทบ

นางสาวเกศเกล้า โพธิ์เทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7096
Email : ketklao.pho@stou.ac.th
ภาระงาน : บันทึกบัญชีสมุดรายวันรับประจำวัน และรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณประจำเดือน

นางจิรพงศ์ กาญจนเสถียร
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7097
Email : jirapong.kan@stou.ac.th
ภาระงา : ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง และการจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวสมปรารถนา มาเดช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7097
Email : sompratana.mar@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดทำทะเบียนหลักประกันเสนอราคา / ประกันสัญญา, จัดทำทะเบียนสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย

นางสาวคชาทิพย์ ชิงช่วง
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7097
Email : kachathip.chi@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฏิบัติงานบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไปเงินนอกงบประมาณ และต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐิดา สุภารี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ :
Email : gunyapat.sup@stou.ac.th
ภาระงานควบคุมการอนุมัติเบิกจ่ายทุกหน่วยงาน ของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

         งานการเงิน หน้าที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญเงินงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   งานจัดทำเงินเดือนลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย  งานวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินทุกประเภท

นางสาวจีระนันท์ บุญประสม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7105
Email : jeeranun.yim@stou.ac.th
ภาระงาน : กลั่นกรองการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ทุกหน่วยงาน

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7105
Email : anchalee.jha@stou.ac.th
ภาระงานตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชารัฐศาสตร์ กองกลาง สำนักพิมพ์ ศูนย์วิทยพัฒนา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สถานวิเทศสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

นางสาวพูนศรี ปัตลา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7106
Email : poonsri.pat@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สำนักบรรณสาร กองคลัง กองแผนงาน สถานวิจัยสถาบัน โครงการกำนัน (รปศ.)

นางสาวเกศริน โกสน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7949
Email : ketsarin.kos@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา กองกฎหมาย

นางสุรีย์ เย็นจิตรพิสมัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7110
Email : suree.yen@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการการศึกษา กองทรัพยากรบุคคล 

นางสาวศิริลักษณ์ นิยมฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7106
Email :siriluk.niy@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักทะเบียนและวัดผล

นางวรัญญา นพบุตรกานต์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7954
Email : varunya.nop@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบกิจกรรมการเบิกจ่ายของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงานสื่อสารองค์กร สถานตรวจสอบภายใน ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (สวัสดิการ)  สำนักงานอธิการบดี กองพัสดุ ศูนย์วิทยุ สำนักคอมพิวเตอร์ สถานพัฒนาเพื่อการศึกษาทางไกล

นางสาวมุกสุดา เพ็งเผดิม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7951
Email : mooksuda.pha@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฎิบัติงานเงินนอกงบประมาณ โดยตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ทุกประเภท ทุกแหล่งเงิน ทั้งงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ในระบบฯ 3 มิติ

นางสาวอุมาพร โพธิดา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7952
Email : aumapon.pho@stou.ac.th
ภาระงาน : บันทึกข้อมูลทะเบียนคุมเงินสด บันทึกการอนุมัติขอเบิก ตรวจสอบค่าจ้างชั่วคราวรายวัน และค่าล่วงเวลา

นางศิริจันทร์ ล่ามแขก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเงินรายได้
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7102
Email : sirichan.lam@stou.ac.th
ภาระงานควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของงานเงินรายได้ กองคลัง

          งานเงินรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ รับจ่ายเงินสดและเช็ค งานจัดทำข้อมูลเจ้าหนี้เข้าระบบโอนจ่ายของธนาคาร งานจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร งานเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม งานเบิกจ่ายเงินชดเชยเงินทดรองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  รับเงินนำส่งคลังจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง  งานรับเงินนักศึกษา ณ จุดบริการร่วมครบวงจร (OSS) งานเบิก-จ่ายและปิดเงินสดหมุนเวียนประจำวัน  งานยืมเงินทดรองจ่าย  และจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ งานเอกสารแทนตัวเงิน

นางสาวจุรีย์รัตน์ สุนาโนรินทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7100
Email : jureerat.sun@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินศูนย์วิทยพัฒนา เงินชดเชย และเงินโครงการพิเศษลักษณะพึ่งพาตนเองของหน่วยงาน

นางสุนันท์ ปุณภูมิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7100
Email : sununt.poo@stou.ac.th
ภาระงาน : เบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินรายได้มหาวิทยาลัย

นางสาวสิริรัตน์ แจ้งกลั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7948
Email : sirirat.cha@stou.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินให้บุคลากรภายในและภายนอก

นางสาวนัจกร ศรีปฏิมากร
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7948
Email : natjakron.sri@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินสะสมสมทบ เงินสำรองเลี้ยงชีพ

นางสาวภัทรนันท์ ภัทรารักษ์กุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7100
Email : phattaranun.pha@stou.ac.th
ภาระงาน : ตรวจสอบ เบิก จ่าย โอนเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน

นางสาวชัชญานิน สาตะมาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7100
Email
ภาระงาน

นางสาวสมสุข รู้บุญ
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7102
Email : somsuk.rub@stou.ac.th
ภาระงาน : จ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง นำส่งเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย

นางจินตนา เย็นอ่วม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : jintana.yen@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดทำทะเบียนคุมเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักศึกษา

นางสาวเฉลิมรัตน์ ชินบุตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : chalermrut.chi@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดทำทะเบียนคุมเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักศึกษา

นางสาวสุภัคจิรา งามศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ปกส.)

โทรศัพท์ : 0-2504-7102
Email : wanachporn.nga@stou.ac.th
ภาระงาน : รับเงินตั้งหนี้ทั่วไป จ่ายเช็คบริษัท และรับคืนเงินสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน

นางสาวณิชศากานต์ เริงสันเทียะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ปกส.)

โทรศัพท์ : 0-2504-7970
Email : nichsagan.rei@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ทุกประเภท ทุกแหล่งเงิน ทั้งงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ในระบบฯ 3 มิติ

นางสาวณัฐจีรา เทพนม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ปกส.)

โทรศัพท์ : 0-2504-7093
Email : nutjera.the@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. ควบคุมการเบิก/คืนใบเสร็จรับเงิน
2. รับเอกสารการยืมเงินทดลองจ่ายของมหาวิทยาลัย

นางศิวิไล แก้วปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : siwilai.kae@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

นางสาวจิตตา มลทา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7104
Email : jittar.mon@stou.ac.th
ภาระงาน : จ่ายเงินสวัสดิการและโอนเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน

นางสาวนิรชา สาเทียน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : niracha.sat@stou.ac.th
ภาระงาน : บันทึกขอเบิกชดใช้เงินยืม ตรวจสอบข้อมูลโอนเงินนักศึกษา

นายอุดมศักดิ์ สมสกุล
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : udomsuk.som@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

นางจุฑามาศ ไตรจิต
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 0-2504-7107
Email : jutamas.tri@stou.ac.th
ภาระงาน : รับ-ส่ง เอกสาร แจ้งคืนเงินนักศึกษา

นางสาวณัฐฌา จันทรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7095
Email : natcha.jun@stou.ac.th
ปฎิบัติหน้าที่ : กำกับดูแล บริหารจัดการและการดำเนินการ การตรวจสอบฯ การจัดทำรายงานต่าง ๆ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้, งบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเบิกแทนกัน ทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย ทั้งในระบบฯ GFMIS  ในระบบฯ 3 มิติ และการดำเนินงานบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ดำเนินการเพื่อให้การทำงานของกองคลังบรรลุในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานงบประมาณ มีหน้าที่กำกับดูแลบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้, งบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเบิกแทนกัน ทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย ทั้งในระบบฯ GFMIS และในระบบฯ 3 มิติ, งานบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

          กำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย ทั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเบิกแทนกัน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และการนำงบประมาณเงินเหลือจ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ดำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด  ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ทุกแหล่งเงินและงบรายจ่ายรวมทั้งการเบิกจ่าย รายการต่าง ๆ จัดทำและตรวจสอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (รายการเงินอุดหนุน) การจัดทำคำของบประมาณประจำปี และงานบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การเสนอแนวทางการลงทุน การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ดำเนินการเพื่อให้การทำงานของกองคลังบรรลุในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวดารารัตน์ แซ่อั๊ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7970
Email : dararat.sae@stou.ac.th
ภาระงาน : งานบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การเสนอแนวทางการลงทุนฯ  การจัดทำข้อมูลประกอบวาระการประชุม ติดต่อและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องการประชุม เสนอวาระการชุมประจำทุกเดือนเกี่ยวกับการลงทุน และเรื่องอื่น ๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  และงานการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ , ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารฯ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย (เงินรายได้) ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย และบันทึก/ตรวจสอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุน) ทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เงินรายได้ ในระบบ ฯ 3 มิติ (แจ้งกลับหน่วยงานฯ)  งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวลฎาภา อาจสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7101
Email : ladapha.arj@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. จัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และวางฎีกาเบิกจ่าย  การเบิกงบประมาณแทนกัน
2. กลั่นกรองเรื่องเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
3. กลั่นกรองการตรวจจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
3. กลั่นกรองค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เงินงบประมาณแผ่นดิน

นางดวงสมร หงษ์โต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
(ข้าราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2504-7099
Email : duangsamorn.hon@stou.ac.th
ภาระงาน :
1. จัดทำเงินเดือนข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง ระบบ GFMIS และระบบ 3 มิติ
2. สวัสดิการเงินจ่ายต่างๆ ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล  และค่าการศึกษาบุตร
3. บันทึกชดใช้เงินทดรองระบบ 3 มิติ และวางฏีกา GFMIS
4. ค่าตอบแทนนายกสภา/อธิการบดี ค่าจ้างชาวต่างประเทศ และวางฏีกา GFMIS

นางสาวฐิติทิพย์ โภควรรณากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7953
Email : thititip.pho@stou.ac.th
ภาระงาน : จัดทำเงินเดือนลูกจ้างประจำเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ 3 มิติ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินยืมค่าเบี้ยประชุมสภาฯ ในระบบ 3 มิติ ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้

นางสาวนุชจะรี กลิ่นหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 0-2504-7095
Email : nuchjaree.kli@stou.ac.th
ภาระงาน : ดูแลและบริหารจัดการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเบิกแทนกัน  ทุกขั้นตอน  ทั้งในระบบฯ GFMIS และในระบบฯ 3 มิติ  ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่าย การโอนเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณไม่เพียงพอฯ  ทุกแหล่งเงิน/งบรายจ่าย/รายการ /จัดทำรายงานงบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้งบกลาง และสรุปผล ทุกสิ้นเดือน ควบคุม/ดูแล/ตรวจสอบ/รายงานผล เงินลงทุนเงินฝากธนาคารหรือหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่ครบกำหนด รายงานผู้บริหารโดยจัดทำวาระประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทุกเดือน  ทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ในระบบฯ 3 มิติ และระบบฯ GFMIS (แจ้งกลับหน่วยงานฯ)  และงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิเชียร จั่นเพชร
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7951
Email : wichian.cha@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฎิบัติงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย  โดยจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ /ตรวจสอบ/ ติดตาม/ จัดเก็บข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เพื่อให้การทำงานของกองคลังบรรลุในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  และผูกพันงบประมาณทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินรายได้ (รายการเงินอุดหนุน) และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอรัชพร บัวแสง
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

โทรศัพท์ : 0-2504-7952
Email : arascharporn.bua@stou.ac.th
ภาระงาน : ปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยผูกพันงบประมาณทุกแหล่งเงินและงบรายจ่าย /ตรวจสอบ/ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย