ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องสารนิเทศ 1406 ชั้น 4 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกรัตน์ วิโรจน์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารและด้านบริการ)…

Continue Readingประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล”

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง "โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์…

Continue Readingประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล”