You are currently viewing ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องสารนิเทศ 1406 ชั้น 4 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกรัตน์ วิโรจน์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารและด้านบริการ) และนางสาวนุชจรี สมสกุล พนักงานบันทึกข้อมูล (งานสนับสนุนระบบสารสนเทศ) สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้