ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง”

       กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ…

Continue Readingประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง”

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรชำนาญการ กองกฏหมาย…

Continue Readingประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ” ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบุษรา ลำพูน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐและคุณอัมพรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้

Continue Readingประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ” ประจำปีงบประมาณ 2566