ข้อมูลหน่วยงาน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ธันวาคม 2532) ให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงานบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของกองคลังมีความคล่องตัว และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำเนินงานของกองคลัง พ.ศ. 2563 ได้มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานบัญชี งานเงินรายได้ และงานการเงิน

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนา บริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และงบประมาณ 
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

          ให้บริการด้านการเงิน การคลัง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

  • Synergy : ร่วมแรงใจ
  • Transparency : ใฝ่คุณธรรม
  • Originality : นำสิ่งใหม่
  • Ubiquitous Learning : เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา