You are currently viewing ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง”

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง”

       กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยมีบุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมจำนวน 23 ท่าน