You are currently viewing รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน