You are currently viewing ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ” ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบุษรา ลำพูน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐและคุณอัมพรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้