You are currently viewing ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรชำนาญการ กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้