ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562