ชื่อเอกสาร
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสนับสนุนการเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ รูปแบบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายสวัสดิการค่าอาหารในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารกองทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริการการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาสำหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระดับปริญญาโทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระดับปริญญาเอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรูปแบบออนไลน์ พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบการมอบหมายกิจกรรมและการสอนเสริมรูปแบบการมอบหมายกิจกรรมระดับปริญญาตรีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการสอนเสริมรูปแบบออนไลน์ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทางสำหรับสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2564
ประกาศฯ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าวัสดุกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (3 ฉบับ)