You are currently viewing ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564

ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564

            วันที่ 28 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยได้กล่าวคำอวยพรและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยดีตลอดมา  

            โดยในปี 2564 นี้ กองคลัง มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ คุณพัชรี สืบสี, คุณสุรีย์ภัค พวงทองอภิสิทธิ์, คุณกนกพร คีรีวัน, คุณประเสริฐ ควรสุขและคุณชุติกาญจน์ คงเทียม

๖๐ ปีที่ผ่านพ้นพวงหนาม


ครบวาระกะเกณฑ์เบนเข็มทิศ
ทางชีวิตราชการงานสุขสม
เอ่ยอำลาประชาว่าอบรม
กล่าวกราบก้มประนมกรอ่อนชุลี
งานของรัฐวัฒนาฝ่าพวงหนาม
พยายามแก้ปัญหาพาสุขศรี
บางครั้งท้อรอเกษียณเวียนวันปี
ช่วงชีวีในบั้นปลายคลายกังวน
วะวารวันผันผ่านกาลมาถึง
คิดคำนึงห่วงใยใจสับสน
งานประจำเคยทำประจำตน
สัมฤทธิ์ผลได้ชื่นชมสมฤทัย
จิตปั่นป่วนรวนเรเหหนหัน
ค่ำคืนวันผ่านผันใจหวั่นไหว
บางคนชื่นรื่นเริงบันเทิงใจ
ฉันจักได้พักผ่อนนอนสุขกัน
ลางคนคิดติดเสียดายไม่หน่ายหนี
ต่ออีกปีได้ไหมใจสุขสันต์
กำลังสร้างวางโครงการงานแบ่งปัน
หลงลืมวันสุขกับงานการเรื่อยมา
หกสิบปีที่ผ่านผันอันพวงหนาม
พยายามพากเพียรเรียนรู้สู้ปัญหา
สร้างความดีมีคุณธรรมงามวาจา
กล่าวอำลากันยามาสราชลางาน


ขอขอบคุณ กลอนวันเกิด โดยคุณ ขุนศรี จาก thaipoem.com