• Test
   • คำสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
   • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
   • ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของหน่วยงานกองคลัง ปีการศึกษา 2563
   • Test
   • คำสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562
   • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562
   • ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของหน่วยงานกองคลัง ปีการศึกษา 2562
   • Test
   • คำสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561
   • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561
   • ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของหน่วยงานกองคลัง ปีการศึกษา 2561