ชื่อเอกสาร
คำสั่งฯ ที่ ๒๓๕๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา สำหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตและการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตรูปแบบออนไลน์ พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบการมอบหมายกิจกรรมและการสอนเสริมรูปแบบการมอบหมายกิจกรรม ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะรูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาเอก พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดเงินหมุนเวียนและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑)
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๖๕