ชื่อเอกสาร
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาเอก พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดเงินหมุนเวียนและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑)
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๖๕