แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เอกสารเงินงบประมาณแผ่นดิน (ชื่อเอกสาร)ดาวน์โหลด
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหารและอาหารว่าง
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
เอกสารเงินรายได้ (ชื่อเอกสาร)ดาวน์โหลด
หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบ 216 สัญญาการยืมเงิน (เงินรายได้)
แบบชดใช้สัญญาเงินยืม
แบบขออนุมัติให้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยเดินทางโดยผ่านทางด่วนพิเศษ
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
หนังสือมอบอำนาจ
ใบมอบฉันทะ
ใบขอแจ้งซ่อม (กองคลัง)