กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบุคลากรกองคลัง มสธ. นำโดยนางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐานพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและให้คำแนะนำระบบการเงินและบัญชี แก่ ศวช. มสธ. นครนายก เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

Continue Readingกองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน อนุญาตให้บุคลากรกองคลังเข้าพบ เพื่อรับฟังนโบายและทิศทางการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง