รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

Continue Reading รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบุคลากรกองคลัง มสธ. นำโดยนางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐานพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและให้คำแนะนำระบบการเงินและบัญชี แก่ ศวช. มสธ. นครนายก เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

Continue Reading กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน อนุญาตให้บุคลากรกองคลังเข้าพบ เพื่อรับฟังนโบายและทิศทางการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

Continue Reading รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง