การประชุมเชิงปฏิบัติการ

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบริหารและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแนวทางของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่าให้กับบุคลากรกองคลัง

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบุคลากรกองคลัง มสธ. นำโดยนางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐานพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและให้คำแนะนำระบบการเงินและบัญชี แก่ ศวช. มสธ. นครนายก เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

Continue Readingกองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก