กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบุคลากรกองคลัง มสธ. นำโดยนางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐานพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและให้คำแนะนำระบบการเงินและบัญชี แก่ ศวช. มสธ. นครนายก เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

Continue Readingกองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

e-Performance

          กองแผนงานได้จัดทำสรุปคะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

Continue Readinge-Performance