ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ ปี 2565

อาทิตย์เคลื่อน เลื่อนลอย คอยให้ค่ำเปรียบเหมือนคำ ว่า "เกษียณ" เวียนมาถึงเมื่อผลงาน ผ่านพ้นไป ให้คำนึงความลึกซึ้ง จึงอาวรณ์ ก่อนอำลาเคยคู่เคียง เพียงร่วมงาน เหมือนบ้านใหญ่เมื่อจากไป ให้คิดถึง คะนึงหาตลอดปี ตลอดไป ไม่โรยราถึงแม้ฟ้า จะมืดมิด คิดถึงกันสิ้นกันยา ปีหกห้า ท่านต้องจากแต่ไม่พราก ความสัมพันธ์ อันสดชื่นสิ่งศักสิทธ์ คุ้มครองท่าน ทั้งวันคืนให้เริงรื่น และสุขสันต์ นิรันดรCr. Google

Continue Readingประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบริหารและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแนวทางของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่าให้กับบุคลากรกองคลัง

Continue Readingการประชุมเชิงปฏิบัติการ