e-Performance

          กองแผนงานได้จัดทำสรุปคะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

Continue Readinge-Performance

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน อนุญาตให้บุคลากรกองคลังเข้าพบ เพื่อรับฟังนโบายและทิศทางการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง